Нормативни документи

Указания на „Счетоводство и контрол“ ООД

Уважаеми читатели,

В чл. 40, ал. 1 на закона за счетоводството е определено, че предприятията публикуват годишния си финансов отчет във вида, в който е заверен от одитора, заедно с доклада за заверката, изготвен от регистриран одитор. Следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗСч следва да се публикуват счетоводният баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал и приложението по смисъла на НСС 1 „Предоставяне на финансови отчети“

В ал. 2 на същия член е записано: „Годишният финансов отчет се публикува в ежедневник, икономическо издание, собствено издание или Интернет, или съгласно изискванията на отделен закон в срок до три месеца след приемането му“.

Редакцията на списание „Български счетоводител“ има удоволствието да предостави на читателите оферта за публикуването на ГФО за 2004 г.:

Публикуване в специализираното издание „Балансов годишник 2004“ или в списание „Български счетоводител“

Абонати на списанието, фирми, публикували ГФО в „Балансов годишник 2001“, фирми, които са имали участници в национални и международни семинари, организирани от ССБ, „Счетоводна къща“ ЕООД, „Счетводство и контрол“ ООД и ССБ-РСО, и фирми които са обучавали свои кадри по изучаване на Международните счетоводни стандарти за финансовите отчети, организирани от ССБ съвместно с ИСК към УНСС или с БТПП и АСКБ, ще заплащат цена 90 лв. без ДДС.
За всички фирми, които не отговарят на условията на т. 1, цената е 120 лв. без ДДС.
В съответствие с ал. 2 на чл. 40 от ЗСч „Счетоводство и контрол“ ООД предоставя на своите клиенти възможност да публикуват своя ГФО и чрез тази интернет страница

За фирмите, отгоарящи на условията на по-горната т. 1, цената на публикацията е 15 лв. без ДДС.
За всички останали цената е 18 лв. без ДДС.
За публикуване на ГФО по условия 1 и 2 фирмите трябва да предоставят необходимата информация на дискета (или на ел. поща ssb_house@dir.bg) във формат .doc, .xls, .rtf, .sxw, .sxc и разпечатка с подпис и печат на фирмата.

Фирмите, публикували своя ГФО в „Балансов годишник 2004“, получават изданието безплатно на посочен от тях адрес.