Полезни връзки

http://www.noi.bg/index_first.html
Закони, Наредби, Постановления
Кодекс за социално осигуряване
Нормативни актове по социалното осигуряване
Нормативни актове, свързани с осигуряване и социално подпомагане
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване
Постановление № 100 от 17.05.2004 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Приложение към чл. 8, т. 1 от ЗБДОО за 2004 г. (Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2004 г.)

http://www.taxadmin.minfin.bg/n_baza.php
Данъчен процесуален кодекс
Закон за акцизите
Закон за облагане доходите на физическите лица
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за местните данъци и такси
Закон за Националната агенция за приходите
Етични норми за поведение на служителите от данъчната администрация
Правилници за прилагане на данъчните закони
Наредби и заповеди
Тарифи
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

http://www.customs.bg/index_bg.html
Закон за митниците

http://www.taxadmin.minfin.bg/calc.php?calc=1
Данъчен калкулатор за изчисляване размера на данъка за данъчните декларации по чл.41 от ЗОДФЛ за 2003 г.

http://www.taxadmin.minfin.bg/calc.php?calc=2
Данъчен калкулатор за изчисляване размера на данъка върху превозните средства за леки автомобили

http://www.taxadmin.minfin.bg/deklar.php
Декларации

http://www.taxadmin.minfin.bg/formuliari.php
Формуляри
За изплатени суми по извънтрудови правоотношения
За изплатените суми по трудови и приравнени към тях правоотношения
Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане

http://www.taxadmin.minfin.bg/udostoverenia.php
Удостоверения

http://www.taxadmin.minfin.bg/uslugi.php
Услуги за данъкоплатци
Плащане на данъци по интернет
ДДС по интернет

http://www.taxadmin.minfin.bg/dds.php
Информация за ДДС
Програмни продукти
Заявления
Искане за откриване на „ДДС-сметка“