Съюз на счетоводителите в България

Сдружение „Съюз на счетоводителите в България“:

06.06.1990 г. – регистриран е Съюзът на счетоводителите в България, ф. д. 2357/90 г. на СГС.
10.02.1990 г. – проведен е Учредителният конгрес
18.04.1992 г. – проведен е I Конгрес на ССБ, приет е нов устав
08.04.1993 г. – вписани промени в новия устав
25.10.1995 г. – проведен е II конгрес на ССБ
06.02.1999 г. – проведен е III Конгрес на ССБ, приет е нов устав
16.04.1999 г. – с Решение No 2357 са вписани промени в новия устав
09.06.1999 г. – Решение No 397 – допълва Решението от 16.04.1999 г., като вписва председателя на КС на ССБ
08.12.2001 г. – проведен е IV конгрес на ССБ

Членство

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Устава на ССБ „Член на ССБ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който работи или се е пенсионирал в областта на теорията и практиката на счетоводната отчетност, финансово-икономическия анализ и вътрешния финансов контрол, включително студенти от икономически ВУЗ и приема Устава на сдружението.

Управителен съвет на Сдружение „Съюз на счетоводителите в България“

Решение на ОС на ССБ

След като обсъди извършената дейност на Съюза на счетоводителите и неговите структурни звена след III конгрес, Общото събрание на ССБ реши:
1. Приема отчетния доклад на Съюзния изпълнителен съвет на ССБ и насоките за бъдещата дейност. Одобрява и дава положителна оценка на СИС и на неговия председател проф. д-р на ик. н. Иван Душанов за извършената работа.
2. Приема доклада на Съюзния контролен съветна ССБ и препоръките за подобряване на контролната дейност.
3. На основата на направените изводи и като отчита съвременните условия на работа, Управителният съвет следва да насочи своите усилия и тези на структурните му звена по места към следните направления:

А. По-нататъшно организационно укрепване на съюза и клоновете в окръжните и общинските региони и увеличаване на съюзните членове. Това следва да стане чрез активизиране на нашата работа по представителство и в защита интересите на съюзните членове пред всички власти в страната, особено пред законодателната и изпълнителна власт.
Б. Създаване на организация за обучението на счетоводителите на национално и регионално равнище по:

  • счетоводното, данъчното и трудовоправното законодателство;
  • Международните счетоводни стандарти;
  • следдипломното обучение съвместно с ИСК и ССБ.

В. Усъвършенстване на издателската дейност и задоволяване на счетоводната колегия с разработване на практикоприложна литература по проблемите на счетоводната теория и практика.
Г. Необходимо е усъвършенстване и разширяване на научно изследователската работа в съюза. Този въпрос следва да се решава с активното участие и сътрудничество с катедрите по счетоводство и контрол на висшите училища по икономика в София – УНСС, Варна – ВИАС, и Свищов – СА „Д.Ценов“.
Д. Разширяване сътрудничеството с Института на дипломираните експерт-счетоводители, с Асоциацията на счетоводните къщи и развиване на международните контакти с други съюзи.

4. Представителството на Съюза на счетоводителите в България в Националния съвет по счетоводство е ефикасна форма за решаване на проблемите на счетоводната колегия. В тази насока УС следва да извежда и поставя пред НСС въпросите по нормативната уредба и специфичните и професионалните потребности на българския счетоводител.
5. Общото събрание призовава счетоводните кадри в страната да навлязат в клоновете на съюза като негови членове.
6. Общото събрание на Сдружение „Съюз на счетоводителите в България“ призовава всички счетоводители в България да се запознаят с Кодекса по етика и да съблюдават неговото спазване в икономическите и деловите взаимоотношения между всички субекти, регистрирани по реда и условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел!

Как да станем членове на СССЕ в РБ?

Записването на членове в Сдружение „Съдебно-счетоводни експерти в Република България“ става с попълване на заявление по образец и 2 бр. снимки.