Счетоводство и контрол

„Счетоводна къща“ ЕООД към Съюза на счетоводителите в България извършва услуги и консултации в сферата на счетоводното отчитане.
Целта ни е да подпомогнем за преодоляването на трудностите, свързани с счетоводната дейност, предоставяйки нашият опит и познания.

„Счетоводна къща“ ЕООД извършва следните услуги:

Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения.
Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети.
Еднократни счетоводни услуги:

  1. изготвяне на справки и водене на дневници за ДДС на магнитен носител
  2. декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител
  3. преоценка на ДМА
  4. формиране на себестойност и консултации за приходите и разходите
  5. финансово-счетоводен анализ на дейност
  6. консолидация на отчети на фирми и клонове
  7. консултации и експертизи по заявка на клиента

Одитиране по чл. 52 от ЗСч чрез дипломирани експерт-счетоводители, членове на ССБ.
Консултации по ревизионни преписки и актове за начет.