Фалит на физическо лице в Англия

личен фалит празен портфейл

Фалитът на физически лица, макар и да не е все още въведен в България, е добре познат в голяма част от страните в Европа. Различните страни членки на ЕС имат различни практики, как да се справят с несъстоятелността на своите и чуждите граждани. Това е мярка, която позволява по-висока защита на потребителите, като регулира кога на едно физическо лице може да му бъдат опростени задълженията и каква част от имуществото да му бъде отнета.

В Европа, като цяло, се дава преимущество повече на кредиторите, отколкото на длъжниците в подобни ситуации. В Ирландия, ако теглиш заем, който не можеш да покриеш, държавата отпуска на кредиторът 12 години, през които той има право да си търси дължимото. Това е огромен период, спрямо 12-месечния период в Уелс и Англия.

Англия и личен фалит

Как се обявява личен фалит в Англия?

Личен фалит следва след успешно преминат период на „добро поведение“. Тоест, ако в рамките на даден период, физическото лице изпълнява съвестно функциите си на гражданин, но обстоятелствата и финансовата му ситуация не позволяват да погаси задълженията си пълно или частично, то те биват опростени. Както споменахме по-горе, този период е само 12 месеца в Англия и Уелс, въпреки че до 2002-ра година е бил 3 години.

Какво точно означава, да си в несъстоятелност?

Първо условие е физическото лице да бъде длъжник. След това, да е отговорно за своите задължения и имуществото му да не може да покрие размера на дълга. Никоя страна не иска улиците ѝ да бъдат пълни с хора, които не са успели да си покрият заемите си.  Поради тази причина,  фалитът на физически лица служи за защита на длъжниците да запазят минимално имущество, което да им позволи да бъдат пълноправни членове на обществото. В това число влиза мястото им за живеене, както и за извършване на работна дейност.

Има вариант в който, между кредиторите и длъжника се намесва квалифицирано лице, което да предложи нов план за погасяване на заема, както и да поеме отговорност за редовното погасяване на вноските. Естествено, това квалифицирано лице получава възнаграждение от длъжника. Ако нещо се обърка и погасяването на заема се прекъсне, кредиторите имат право да започнат производство за персонален фалит.

Всъщност производство за физически фалит може да бъде започнато и от кредиторите и от длъжниците. Условието е задължението да бъде в размер над 750 паунда.

съдът обявява личен фалит

Какво става, когато съдът те обяви за фалирало физическо лице?

Името на длъжника се вписва в специален регистър, до който имат достъп всички фирми, които раздават кредити и финансиране, включително и фирмите за бързи кредити. Заповедта от съда действа, като ограничителна мярка на всички действия на кредиторите – действията, които те са предприели, за да си възвърнат дължимото. Ако длъжникът има имущество, което може да покрие част от дълга, то бива отнето. Оставят му се приходи, които да покрият минимални условия на живот и труд – да си покрива сметките, за храна и препитание.

След като името на длъжника е записано в кредитния регистър, то се пази там 6 години, като за да се заличи, е нужно да се подаде молба. Лицето, на което е бил обявен физически фалит, може да има затруднения при отваряне на разплащателни сметки в банки и при купуването на стоки на кредит. Освен това кредитния му рейтинг пада драстично много. Този кредитен рейтинг се проверява от всички финансови институции, банки и бързи кредити.

Личният фалит може да освободи едно физическо лице от различни видове дългове, като изключение правят студентските кредити, задължения по съдебни процедури, както и задължения по издадени съдебни решения за обезщетение. При всяко положение, тези случай са съпроводени от тонове документация, в които длъжникът трябва да обясни, защо се е стигнало до несъстоятелност и да убеди органите, че не е било умишлено. Като се има предвид, че освен дългово облекчение, длъжникът го чакат и редица ограничения и спънки, както и забрана да прехвърля и продава имоти, рискът да започнеш процедура за личен фалит, ако не ти е нужна такава, не е оправдан  риск.

В Англия и Уелс, органът който се занимава с тези процедури е  Службата по несъстоятелност (The Insolvency Service). През нея минават всички документи за обявяване в несъстоятелност, всички индивидуални доброволни споразумения за нов план за изплащане на заемите, всички случаи, в които длъжникът е освободен от задълженията си, както и налагането на ограничени права. Службата по несъстоятелност много често влиза в ролята на ликвидатор и синдик, когато такива не са определени.